caballo

caballo
adj.
stupid.
m.
1 horse (animal).
montar a caballo to ride
a caballo on horseback
estar a caballo entre dos cosas (figurative) to be halfway between two things
vive a caballo entre Madrid y Bruselas she lives part of the time in Madrid and part of the time in Brussels
a caballo regalado no le mires el diente (Prov) don't look a gift horse in the mouth
caballo de batalla bone of contention; (dificultad, escollo) hobbyhorse (objetivo, obsesión)
caballo de carreras racehorse
caballo de Troya Trojan Horse
2 knight (piece of chess).
3 smack, horse (informal) (heroína).
4 stupid person.
5 heroin.
* * *
caballo
nombre masculino
1 ZOOLOGÍA horse
2 TÉCNICA horsepower
3 (ajedrez) knight
4 (naipes) queen
5 argot (heroína) junk, horse, scag, smack
\
FRASEOLOGÍA
a caballo on horseback
montar a caballo to ride
a caballo entre ... figurado halfway between ...
a caballo regalado no le mires el dentado figurado don't look a gift horse in the mouth
caballo de batalla figurado hobbyhorse
caballo de carreras racehorse
caballo de tiro cart horse
* * *
noun m.
1) horse
2) knight (in chess)
* * *
SM
1) (=animal) horse

a caballo: una mujer a caballo — a woman on horseback o riding a horse

vino a caballo — he came on horseback, he rode here

me gusta montar a caballo — I like (to go) horse riding

paseo a caballo — (horse) ride

tropas de a caballo — mounted troops

una dosis de caballo — a huge dose, a massive dose

una depresión de caballo — a terrible depression, a really deep depression

a caballo entre —

Andalucía, a caballo entre oriente y occidente — Andalusia, halfway between the east and the west

vivo a caballo entre Madrid y Barcelona — I spend my time between Madrid and Barcelona, I spend half my time in Madrid, half in Barcelona

- ir a mata caballo

caballo blanco — white knight

caballo de batalla, han convertido el asunto en su caballo de batalla personal — the issue has become their hobbyhorse

esto se convirtió en el caballo de batalla de la reunión — this became the bone of contention in the meeting

caballo de carga — packhorse

caballo de carreras — racehorse

caballo de caza — hunter

caballo de guerra — warhorse, charger

caballo de manta, caballo de silla — saddle horse

caballo de tiro — carthorse, plough horse, plow horse (EEUU)

Caballo de Troya — Trojan horse

2) (Ajedrez) knight; (Naipes) equivalent of queen in the Spanish pack of cards
3) (Mec) (tb: caballo de fuerza, caballo de vapor) horsepower

un motor de 100 caballos — a 100 horsepower engine

¿cuántos caballos tiene este coche? — what horsepower is this car?, what's this car's horsepower?

un dos caballos — a 2CV

caballo de vapor decimal — metric horsepower

4) (Dep)

caballo con arcos — pommel horse, side horse

caballo de saltos — vaulting horse, long horse

5) [de carpintero] sawhorse, sawbuck (EEUU)
6) ** (=heroína) smack **, sugar **
* * *
I
-lla adjetivo (AmC fam) (estúpido) stupid
II
masculino
1) (Equ, Zool) horse

¿sabes montar or (AmL) andar a caballo? — can you ride (a horse)?

fueron a caballo hasta el pueblo — they rode to the village (on horseback)

dieron un paseo a caballo — they went for a ride (on horseback)

a caballo entre ... — halfway between ...

como caballo desbocado: salieron de clase como caballos desbocados they charged o tore out of the classroom; estar de a caballo en algo (Chi fam) to be an expert on something; llevar a alguien a caballo to give somebody a piggyback; a caballo regalado no se le miran los dientes — don't look a gift horse in the mouth

2) (en ajedrez) knight; (en naipes) ≈queen (in a Spanish pack of cards)
3) (Auto, Fís, Mec) tb

caballo de vapor — (metric) horsepower

4) (arg) (heroína) horse (sl)
5) (Méx) (en gimnasia) horse
6) (AmC fam)
a) (estúpido) idiot
b) (pantalón vaquero) jeans (pl)
* * *
= horse.
Ex. When Ed Blume was asked at a meeting about LC's failure to have established a heading for rock music for so long, he remarked: 'Today's horse may be tomorrow's carrion'.
----
* a caballo = on horseback, astride.
* a caballo entre = astride... and..., midway between.
* a caballo entre... y... = half way between... and....
* a caballo regalado no se le mira el diente = never look a gift horse in the mouth.
* a mata caballo = in a hurry, hurried, hurriedly, helter-skelter.
* andar a caballo entre ... y = tread + the line between ... and.
* aperos del caballo = horse tack.
* arte de herrar caballos = farriery.
* caballo de batalla = uphill struggle, hobby-horse, war horse, charger.
* caballo de batalla medieval = destrier.
* caballo de carga = shire horse, Shire.
* caballo de tiro = carthorse.
* Caballo de Troya = Trojan horse, Trojan Horse.
* caballo percherón = shire horse, Shire.
* carreras de caballos = horse-racing.
* cochecito de caballos = runabout.
* coche de caballos = horse and buggy, buggy, victoria.
* coche sin caballos = horseless carriage automobile, horseless carriage.
* cola de caballo = ponytail.
* criadero de caballos = stud.
* de caballo = huge, humongous [humungous], massive, gianormous.
* desfile de caballos = cavalcade.
* estar a caballo entre = stand + midway between, straddle (between).
* estar a caballo entre ... y ... = lie + midway between ... and ..., tread + a fine line between ... and, tread + a delicate line between ... and.
* montar a caballo = horseback riding, horse riding, ride + a horse.
* pelo de caballo = horsehair.
* tirado por caballos = horse-drawn.
* * *
I
-lla adjetivo (AmC fam) (estúpido) stupid
II
masculino
1) (Equ, Zool) horse

¿sabes montar or (AmL) andar a caballo? — can you ride (a horse)?

fueron a caballo hasta el pueblo — they rode to the village (on horseback)

dieron un paseo a caballo — they went for a ride (on horseback)

a caballo entre ... — halfway between ...

como caballo desbocado: salieron de clase como caballos desbocados they charged o tore out of the classroom; estar de a caballo en algo (Chi fam) to be an expert on something; llevar a alguien a caballo to give somebody a piggyback; a caballo regalado no se le miran los dientes — don't look a gift horse in the mouth

2) (en ajedrez) knight; (en naipes) ≈queen (in a Spanish pack of cards)
3) (Auto, Fís, Mec) tb

caballo de vapor — (metric) horsepower

4) (arg) (heroína) horse (sl)
5) (Méx) (en gimnasia) horse
6) (AmC fam)
a) (estúpido) idiot
b) (pantalón vaquero) jeans (pl)
* * *
= horse.

Ex: When Ed Blume was asked at a meeting about LC's failure to have established a heading for rock music for so long, he remarked: 'Today's horse may be tomorrow's carrion'.

* a caballo = on horseback, astride.
* a caballo entre = astride... and..., midway between.
* a caballo entre... y... = half way between... and....
* a caballo regalado no se le mira el diente = never look a gift horse in the mouth.
* a mata caballo = in a hurry, hurried, hurriedly, helter-skelter.
* andar a caballo entre ... y = tread + the line between ... and.
* aperos del caballo = horse tack.
* arte de herrar caballos = farriery.
* caballo de batalla = uphill struggle, hobby-horse, war horse, charger.
* caballo de batalla medieval = destrier.
* caballo de carga = shire horse, Shire.
* caballo de tiro = carthorse.
* Caballo de Troya = Trojan horse, Trojan Horse.
* caballo percherón = shire horse, Shire.
* carreras de caballos = horse-racing.
* cochecito de caballos = runabout.
* coche de caballos = horse and buggy, buggy, victoria.
* coche sin caballos = horseless carriage automobile, horseless carriage.
* cola de caballo = ponytail.
* criadero de caballos = stud.
* de caballo = huge, humongous [humungous], massive, gianormous.
* desfile de caballos = cavalcade.
* estar a caballo entre = stand + midway between, straddle (between).
* estar a caballo entre ... y ... = lie + midway between ... and ..., tread + a fine line between ... and, tread + a delicate line between ... and.
* montar a caballo = horseback riding, horse riding, ride + a horse.
* pelo de caballo = horsehair.
* tirado por caballos = horse-drawn.

* * *
caballo1 -lla
adjective
A (Chi fam)
1 (estupendo) fantastic (colloq), great (colloq)
¡qué tipo más caballo! he's gorgeous! (colloq)
2 (enorme) ‹problema› huge, terrible
tengo un hambre caballa I'm so hungry I could eat a horse, I'm incredibly hungry
B (AmC fam) (estúpido) stupid
caballo2
masculine
A (Equ, Zool) horse
¿sabes montar or (AmL) andar a caballo? can you ride (a horse)?
fueron a caballo hasta el pueblo they rode to the village (on horseback)
dieron un paseo a caballo they went for a ride (on horseback), they went riding, they went horseback riding (AmE), they went horseriding (BrE)
como caballo (Chi fam): duele como caballo it hurts like hell (colloq)
el caballo de (Chi fam): un incendio el caballo de grande a huge fire
nos comimos una sopa la caballa de rica we had the most delicious soup
a caballo entre …: temas a caballo entre la antropología y la historia subjects on the borderline between anthropology and history
la obra está a caballo entre lo documental y la ficción the play is half documentary and half fiction
estar de a caballo en algo (Chi fam); to be an expert in sth
a caballo regalado no se le miran los dientes don't look a gift horse in the mouth
Compuestos:
caballo de batalla
(de una persona) hobby-horse; (en una discusión) central issue
caballo de carga
packhorse
caballo de carreras or (CS) carrera
racehorse
caballo de monta or silla
saddle horse
caballo de tiro
carthorse
caballo de Troya
Trojan horse
B
1 (en ajedrez) knight
2 (en naipes) ≈ queen (in a Spanish pack of cards)
Compuesto:
caballo blanco
white knight
C (Auto, Fís, Mec) tb
caballo de vapor metric horsepower, horsepower
Compuestos:
caballo de fuerza
British horsepower, horsepower
caballo fiscal
fiscal unit for calculation of road tax dos caballos (↑ dos (1))
D (arg) (heroína) horse (sl)
E (Méx) (en gimnasia) horse
F (AmC fam)
1 (estúpido) idiot
2 (pantalón vaquero) jeans (pl), denims (pl)
* * *

 

caballo 1
-lla adjetivo (AmC fam) (estúpido) stupid

caballo 2 sustantivo masculino
1
a) (Equ, Zool) horse;

montar or (AmL) andar a caballo to ride (a horse);
dieron un paseo a caballo they went for a ride (on horseback);

caballo de carga/de tiro packhorse/carthorse;
caballo de carreras racehorse;
a caballo entre … halfway between …;
llevar a algn a caballo to give sb a piggyback
b) (en ajedrez) knight;

(en naipes) ≈ queen (in a Spanish pack of cards)
c) (Méx) (en gimnasia) horse

2 (Auto, Fís, Mec) tb
caballo de vapor (metric) horsepower

caballo sustantivo masculino
1 horse
2 Ajedrez knight
3 Naipes queen
4 argot (heroína) horse, smack
5 Fís caballos de vapor, horse power 6 caballo de batalla, sticking point, figurado hobby-horse
♦ Locuciones: llevar a alguien a caballo, to give somebody a piggyback
montar a caballo, to ride
a caballo, on horseback
(a horcajadas) astride
a caballo entre..., halfway between...
a caballo regalado no le mires el diente, don't look a gift horse in the mouth
a mata caballo/matacaballo: tuvimos que hacer las compras a matacaballo, we had to do the shopping at breakneck speed
'caballo' also found in these entries:
Spanish:
A
- baya
- bayo
- casco
- con
- desbocarse
- desbocada
- desbocado
- desmontar
- domar
- espantarse
- espuela
- freno
- guiar
- hostigar
- montar
- montada
- montado
- paseo
- pata
- reventar
- reventarse
- rienda
- sofrenar
- subirse
- trenzado
- trotar
- trote
- ventrera
- zaina
- zaino
- a
- amansar
- andar
- aparejo
- apearse
- arre
- atar
- baba
- bajar
- bien
- bozal
- brío
- brioso
- caballito
- cabecear
- cabriola
- caer
- castrar
- cola
English:
bareback
- battlefield
- bay
- bit
- blinkers
- bolt
- break
- buck
- canter
- carthorse
- come off
- control
- croup
- dappled
- draught
- fall off
- flick
- frisky
- gallop up
- gelding
- get off
- gift
- gouge out
- grey
- groom
- hack
- harness
- haul
- hitch
- hobbyhorse
- hoof
- horse
- horseback
- horsepower
- hp
- knight
- mane
- mount
- nag
- odds-on
- paw
- pony express
- ponytail
- prance
- race
- racehorse
- rear
- rein
- respectively
- ride
* * *
caballo nm
1. [animal] horse;
a caballo on horseback;
montar o Am [m5]andar a caballo to ride;
Comp
Chile
estar a caballo en algo [materia] to have mastered sth;
Comp
a caballo entre: estar a caballo entre dos cosas to be halfway between two things;
vivir a caballo: vive a caballo entre Madrid y Bruselas she lives part of the time in Madrid and part of the time in Brussels;
Comp
a mata caballo at breakneck speed;
Comp
Fam Hum
ser más lento que el caballo del malo to be a real Br slowcoach o US slowpoke;
Prov
a caballo regalado no le mires el diente don't look a gift horse in the mouth
Comp
Fig caballo de batalla [dificultad, escollo] bone of contention; [objetivo, obsesión] hobbyhorse;
caballo de carga packhorse;
caballo de carreras racehorse;
Fig caballo ganador front runner;
caballo de tiro workhorse, carthorse;
Fig caballo de Troya Trojan horse
2. [pieza de ajedrez] knight
3. [naipe] = card in Spanish deck with picture of knight, equivalent to queen in standard deck
4. Tec (metric) horsepower
Comp
caballo de fuerza (metric) horsepower;
caballo de fuerza métrico metric horsepower;
caballo de vapor (metric) horsepower;
caballo de vapor inglés horsepower;
caballo de vapor métrico metric horsepower
5. Fam [heroína] smack, horse
6. Dep horse
Comp
caballo con arcos pommel horse;
caballo sin arcos vaulting horse
7. CRica
caballos [pantalones] Br trousers, US pants
8. Carib Fam [persona hábil]
ser un caballo (para algo) to be a whizz o an ace (at sth)
9. Carib Fam [tonto] dope, thicko
* * *
caballo
m
1 horse;
a caballo on horseback;
montar o
andar Rpl
a caballo ride (a horse);
me gusta montar a caballo I like riding;
ir a caballo go on horseback;
a caballo entre halfway between;
a mata caballo at breakneck speed;
a caballo regalado no le mires el diente don’t look a gift horse in the mouth
2 en ajedrez knight
* * *
caballo nm
1) : horse
2) : knight (in chess)
3)
caballo de fuerza or
caballo de vapor : horsepower
* * *
caballo n
1. (animal, en gimnasio) horse
está loca por los caballos she's crazy about horses
2. (en ajedrez) knight
caballo de carreras racehorse

Spanish-English dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

 • caballo — (Del lat. caballus, caballo de carga; cf. gr. καβάλλης, galo caballos, búlgaro ant. kobyla). 1. m. Mamífero del orden de los Perisodáctilos, solípedo, de cuello y cola poblados de cerdas largas y abundantes, que se domestica fácilmente. 2. Pieza… …   Diccionario de la lengua española

 • caballo — sustantivo masculino 1. Uso/registro: literario. (hembra yegua ) Equus caballus. Mamífero doméstico, herbívoro, de cabeza alargada, orejas pequeñas, cerdas fuertes en el cuello y en la cola y patas terminadas en un casco. caballo andaluz. caballo …   Diccionario Salamanca de la Lengua Española

 • Caballo — Caballo, alfil y rey contra rey Saltar a navegación, búsqueda Contenido 1 Planteamiento 2 Primera parte 3 Segunda parte 4 Tercera parte …   Wikipedia Español

 • Caballo — (spanisch: „Pferd“) steht für: „Caballo“ – spanisch Pferd. In Spanien umgangssprachlicher Ausdruck für Heroin. Caballo Horsemarket, ein online Pferdemarkt mit Schwerpunkt Pferdevermittlung Caballo Island (in den Philippinen) Caballo (New Mexico)… …   Deutsch Wikipedia

 • Caballo — may refer to one of the following: * Caballo Spanish for a male horse. * Caballo Island (in the Philippines) * Caballo, New Mexico * Caballo Lake * Caballo Mountain …   Wikipedia

 • caballo — a mata caballo. → matacaballo …   Diccionario panhispánico de dudas

 • Caballo — Ca*bal lo (k[.a]*v[aum]l y[ o]; 220), n. [Written also {cavallo}.] [Sp., fr. L. caballus a nag. See {Cavalcade}.] A horse. [Sp. Amer.] [Webster 1913 Suppl.] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Caballo — (span.), so v.w. Cavallo …   Pierer's Universal-Lexikon

 • caballo — argot, heroína. Diccionario Mosby Medicina, Enfermería y Ciencias de la Salud, Ediciones Hancourt, S.A. 1999 …   Diccionario médico

 • Caballo — (Del lat. caballus, caballo castrado, caballo de trabajo.) ► sustantivo masculino 1 ZOOLOGÍA Mamífero perisodáctilo de gran alzada y alimentación herbívora, que tiene las patas terminadas en un único dedo, y el cuello y la cola poblados con… …   Enciclopedia Universal

 • caballo — s m I. 1 (Equus caballus) Mamífero doméstico del género de los equinos, cuadrúpedo, de aproximadamente 1.60 m de altura entre la cruz y el suelo. Tiene el cuello largo y arqueado, el hocico alargado, las orejas pequeñas, el pelo corto y suave,… …   Español en México

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”